U bent hier

Nieuwsbrief Eandis - november 2016

Fusie Eandis Assets gaat niet door!

Einde 2015 beslisten de zeven distributienetbeheerders binnen het werkingsgebied van Eandis om te fuseren. Het was de bedoeling om Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas te laten samensmelten tot Eandis Assets. De 229 steden en gemeenten, die aandeelhouder zijn van die zeven distributienetbeheerders, hadden ingestemd met de fusie, mits enkele opschortende voorwaarden.

De zeven distributienetbeheerders kampen met openstaande saldi (voornamelijk kosten groenestroomcertificaten en REG-premies) uit het verleden. Die moeten nog in de toekomstige tarieven worden verrekend. Gezien deze saldi sterk verschillen tussen de distributienetbeheerders, werd gevraagd aan de VREG, om een schriftelijke bevestiging te verkrijgen voor het behoud van aparte tarieven per geografisch gebied van elke ex-distributienetbeheerder. Die mogelijkheid is immers voorzien in het Energiedecreet.

De VREG verklaarde op 29 september 2016 in een persmededeling dat het enkel aparte tarieven per geografisch gebied wil toelaten als overgangsmaatregel tot einde 2017. Daardoor wordt niet voldaan aan een opschortende voorwaarde voor de fusie en, in het verlengde daarvan, de intrede van de private partner.

Daarnaast werd, tot op vandaag, ook een andere opschortende voorwaarde nog niet vervuld, namelijk de herpositionering van vier Waalse gemeenten die nog deel uitmaken van Gaselwest.

Omdat de opschortende voorwaarden niet worden vervuld, werd de fusie-operatie op 3 oktober 2016 afgeblazen. In het verlengde daarvan komt ook het aantrekken van een private partner tot stilstand. Om een geïnteresseerde partner met vers kapitaal aan gunstige voorwaarden aan boord te halen, is een vereenvoudigde structuur immers een minimale voorwaarde. Dit geldt overigens ook voor sommige andere financieringsmogelijkheden, zoals een beursgang.

Er blijven dus voor onbepaalde tijd 7 distributienetbeheerders bestaan, met afzonderlijke distributienettarieven. Eandis zal in alle sereniteit verder onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om transitie en eenvoud in de sector te realiseren, zowel bestuurlijk, financieel als operationeel.

 

Geen stroom? Zo opgelost!

Eandis heeft de nieuwe, klantgerichte webtoepassing www.eandis.be/geenstroom gelanceerd. Die begeleidt klanten - via een tablet of smartphone - stap voor stap bij een stroomuitval. Ze kunnen ermee achterhalen of de oorzaak ligt aan het elektriciteitsnet of aan hun binneninstallatie. In een aantal gerichte stappen helpen we de klant om – indien mogelijk – de stroom zelf weer in te schakelen. Als dat niet mogelijk is, vertelt de tool meteen of het probleem aan de eigen installatie ligt, of aan het distributienet van Eandis. Zo vermijden klanten een nutteloos bezoek van een Eandis-technieker en dus ook de bijhorende verplaatsingsvergoeding.
Het is onze derde webtool waarmee we transparant communiceren met onze klanten, naast www.eandis.be/stroomonderbrekingen en www.eandis.be/werkenvaneandis.

 

Tariefmethodologie 2017-2020

Op 24 augustus 2016 heeft de VREG de tariefmethodologie voor de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders vastgelegd voor de periode 2017-2020. De tariefmethodologie omvat de regels, de rapporteringen en de berekeningen die de netbeheerders moeten volgen om te komen tot de tarieven voor de elektriciteits- en aardgasdistributie. De energieleveranciers nemen de nettarieven over in hun facturatie aan hun klanten die zijn aangesloten op het distributienet.

Enkele verschillen ten opzichte van de huidige methodologie:

 • Er wordt gekozen voor een reguleringsperiode van vier jaar;
 • Er wordt een stimulans ingevoerd om de kwaliteit van de dienstverlening van de distributienetbeheerders verder te bevorderen;
 • Een aantal parameters van de kapitaalkostenvergoeding werd aangepast, wat leidt tot een verminderde kapitaalkost.
 • Er is voorzien in een jaarlijkse indexering van het toegelaten inkomen voor endogene kosten (beheersbare kosten die door de DNB kunnen worden beïnvloed) met de prijsinflatie.
 • De saldi uit het verleden (2010-2014) – voornamelijk voor de opkoop van groenestroomcertificaten en de uitbetaling van REG-premies – worden verder over 5 jaar afgebouwd.
 • De afbouw van nieuwe regulatoire saldi (vanaf 2015) zal gespreid gebeuren.

Daarnaast is een aanpassing van de tariefmethodologie ook nodig naar aanleiding van de invoering van de openbaredienstverplichting voor de uitbouw van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

De distributienetbeheerders hebben intussen een aangepast tariefvoorstel opgemaakt – van toepassing vanaf 1 januari 2017 – en hebben dit op 7 november 2016 toegestuurd aan de VREG ter goedkeuring.

 

Aanspreekpunt voor eigenaars zonnepanelen

Netbeheerders Eandis en Infrax worden vanaf 14 november 2016 de centrale aanspreekpunten voor alle eigenaars van zonnepanelen in hun werkgebied. Vanaf dan moet deze groep klanten niet meer aankloppen bij de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) om groenestroomcertificaten aan te vragen. De volledige administratie wordt zo eenvoudiger, efficiënter en fraudebestendiger. Alle gezinnen en bedrijven met zonnepanelen, zo’n 230 000 in totaal, werden persoonlijk geïnformeerd.

De centralisering van alle administratie bij de netbeheerders is de efficiëntste en meest logische keuze. Eandis en Infrax staan vandaag al in voor de opname van alle elektriciteitsmeterstanden en de uitbetaling van groenestroomcertificaten. Door hen ook verantwoordelijk te maken voor de groenestroommeterstanden van zonnepaneeleigenaars, kunnen ze het volledige traject opvolgen.

De netbeheerders worden het centrale aanspreekpunt voor onder meer:

 • De melding van nieuwe zonnepanelen;
 • Doorgeven van wijzigingen zoals uitbreiding, verkoop, wijziging rekeningnummer …;
 • Technische vragen en problemen;
 • Doorgeven en valideren van groenestroommeterstanden;
 • Uitbetaling groenestroomcertificaten aan minimumprijs;
 • Vragen over de uitbetaling;

 

Open data

Eandis beschikt over heel wat gegevens van het elektriciteits- en aardgasgebruik van gezinnen en bedrijven, of het verbruik van de openbare verlichting in steden en gemeenten. Die informatie kan nuttig zijn voor tal van partijen. Daarom besliste Eandis om een deel van haar gegevens (onder geaggregeerde en geanonimiseerde vorm) gratis aan te bieden als ‘open data’, via de website www.eandis.be/opendata.

De term ‘open data’ verwijst naar niet-privacygevoelige digitale gegevens die vrij beschikbaar worden gesteld. Applicatieontwikkelaars, studiebureaus, energiedienstverleners of lokale besturen kunnen ze gratis gebruiken voor hun onderzoek en ontwikkeling. Het aanbod zal stapsgewijs verder worden uitgebreid.  

Met deze ‘open data’ stimuleren we innovatie en de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten. Bovendien bouwen we voort aan een open, actieve en betrouwbare relatie met al onze klanten, partners, lokale besturen en overheden. Dat ligt in de lijn met alle initiatieven, onderzoeken en studieprojecten die we als energiekenniscentrum ondersteunen. Zo dragen we ook een steentje bij aan de klimaatdoelstellingen.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen