U bent hier

Nieuwsbrief Aannemers - Herfst 2017

Nieuwsbrief aannemers

Jean Pierre Hollevoet

 

Beste aannemer

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ is geen holle slogan bij Eandis. Al jaren leveren we heel wat inspanningen voor een positieve, duurzame bijdrage op economisch, sociaal en ecologisch vlak (profit, people, planet).

Ook daarin zijn jullie onze sleutelpartners, bijvoorbeeld in onze ambitie om alle medewerkers correct te registreren voor de sociale inspectie via ‘Checkin@work’. Samen gaan we ook resoluut voor een correct afvalbeheer op onze werven. En Eandis engageerde zich ook in de ‘Green Deal’ voor duurzaam aankopen. Samen kunnen we hier zeker het verschil maken.

Veel leesgenot!

Jean Pierre Hollevoet
Directeur Netbeheer Eandis
@jphollevoet

Klik hieronder op onze verschillende nieuwsitems:

 

Niet vergeten: 'Checkin@work'!

Om sociale fraude tegen te gaan, moeten alle werken ‘30bis’ in de onroerendgoedsector worden gemeld aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), 
Constructiv en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

Daarnaast is iedereen die werken uitvoert op zulke werven verplicht zich dagelijks te registreren voordat hij/zij de werf betreedt, ook bij Eandis. Omdat het hier gaat om een wettelijke verplichting, voeren sociale inspecteurs van onder andere RSZ en RVA regelmatig controles uit op werven en in bedrijven, en staan hier ook effectieve sancties tegenover.

Omwille van onze vele werven is het praktisch zeer moeilijk om elke medewerker vooraf te registreren. Daarom maakte Eandis specifieke afspraken met de sociale inspectie. Registreren doe je in twee stappen:

STAP 1: Geef het raamcontract met Eandis online aan via www.socialsecurity.be > Onderneming > Werken met contractanten – Aangifte van werken. Kies als omschrijving ‘Werken in opdracht van Eandis – lastenboek – infra’.

STAP 2: Na je aangifte ontvang je een werkplaatsnummer. Gebruik dat nummer om jouw medewerkers voor dit raamcontract te registreren. Dat doe je via www.checkinatwork.be of via www.socialsecurity.be > Onderneming > Werken met contractanten – Checkinatwork. Je kunt je aangiftes tot 35 dagen op voorhand ingeven.

Volgens recente cijfers van de RSZ blijkt dat er sinds mei slechts 34 werkplaatsen werden aangemaakt door onze aannemers. Gezien het aantal aannemers dat voor Eandis werkzaam is, ligt dat aantal opmerkelijk laag. We roepen al onze aannemers op om die registratie zo snel mogelijk in orde te brengen.

Vergeet je registratie niet!

Een niet-geregistreerde medewerker kan geen uitkeringen krijgen voor bijvoorbeeld ziekte of werkverlet. Zorg er dus voor dat je registraties correct zijn. Je kunt je medewerkers registreren op meerdere werkplaatsen tegelijk. Zo kan de werknemer in kwestie voor meerdere raamcontracten actief zijn zonder dat de bouwheer hem of haar telkens ter plaatse hoeft te registreren. Geef het werkplaatsnummer ook door aan eventuele onderaannemers of zelfstandigen waar je beroep op doet, zodat ook zij zich kunnen registreren via Checkinatwork.

 

Nieuw: gratis opleidingen en sneller starten naar certificaat 'Starter'

Eandis heeft beslist om de opleidingen voor aannemerspersoneel opnieuw gratis aan te bieden vanaf 1 november 2017. Opleidingen die al gepland zijn voor na die datum worden gecrediteerd. Enkel bij een niet-geslaagde kwalificatieproef  van een leerlijn rekenen we een forfait aan van 1 200 euro. Dat geldt voor alle pasjes met uitzondering van de pasjes 'Grondwerker' en 'Hulp', waarvoor bij het niet slagen een forfait van 200 euro wordt aangerekend. We passen momenteel onze opleidingscatalogus aan en bezorgen die eind oktober aan alle gegunde aannemers.

Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de ingangsproef voor het 'certificaat Starter' (aangekondigd in de zomereditie van onze nieuwsbrief aannemers) voortaan meermaals per maand kan afgelegd worden. Die proef peilt naar de basiskennis, vaardigheid en attitude van de kandidaat. Vragen? Stuur gerust een mailtje naar opleiding@eandis.be.

 

Nieuwe doorvoerdichtingen voor cabines

Al geruime tijd komen er meldingen binnen over distributiecabines die onder water staan door lekkende doorvoerdichtingen. Waterinsijpeling in onze cabines is niet alleen gevaarlijk voor onze technici, het is ook slecht voor de levensduur van onze installaties.

Daarom heeft Eandis in het nieuwe aankoopcontract voor doorvoerdichtingen gekozen voor een sterker type en kwalitatief betere dichting. Zo zijn we in september overgegaan van de Hauff HSI type koudkrimp naar de Hauff HSI type press seal. De nieuwe dichtingen zijn bestand tegen sterkere trekontlastingen en grotere waterdruk. Ze steken ook niet meer uit de cabines en zijn ‘in retrofit’ toepasbaar.

Onze logistieke afdeling zal alle dichtingen van het oude type opvragen om te vermijden dat oude en nieuwe dichtingen door elkaar worden gebruikt. De dienst Opleiding en Training zal de nodige instructievideo’s verdelen onder alle aannemers die dichtingen plaatsen. We zullen de komende maanden ook intensieve controles op het terrein uitvoeren om er zeker van te zijn dat de nieuwe dichtingen op een juiste en kwalitatieve manier worden geplaatst. Een correcte plaatsing van de doorvoerdichting is cruciaal voor een waterdicht geheel. Hiervoor rekenen we op jullie vakmanschap! Vragen hierover? Stuur gerust een mailtje naar aannemers@eandis.be.

 

Sensibilisering rond afvalbeheer: asbest

Afvalbeheer is een belangrijk onderdeel van het milieubeleid van Eandis. Correcte sortering en inzameling van afvalstoffen zorgt ervoor dat we materialen optimaal kunnen hergebruiken en recycleren. In geval van gevaarlijke stoffen, zoals asbest, is het cruciaal om onze collega’s en de omgeving te beschermen.

Om hieraan extra aandacht te besteden, lanceren we vanaf oktober meerdere sensibiliseringscampagnes waarbij we enkele belangrijke thema’s aan bod laten komen. Een eerste item in deze reeks behandelt de aanpak van asbestafval. Aan de hand van een affiche willen we onze medewerkers en het personeel van onze aannemersploegen oproepen om asbestafval op de correcte manier in de voorziene containers achter te laten: in goed afgesloten zakken en voorzien van een asbeststicker. Met vragen over dit thema kun je terecht bij de logistiek coördinator van jouw infragebied.

 

Eandis engageert zich voor Green Deal

Vlaanderen streeft tegen 2050 naar een circulaire economie met gesloten grondstofkringlopen. Dat betekent: natuurlijke hulpbronnen zo veel mogelijk hergebruiken. Circulair aankopen is een belangrijke hefboom voor die verandering, waar ook Eandis zijn rol in zal opnemen. Daarom engageerden we ons in de ‘Green Deal Circulair Aankopen’ van de Vlaamse overheid en zullen we in de komende jaren onze eerste circulaire aankoopdossiers indienen.

De Green Deal loopt in samenwerking met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu. Einddoel is om binnen twee jaar meer dan 100 circulaire aankoopprojecten te realiseren en kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden.
We houden jullie zeker op de hoogte van verder stappen.

 

Kwaliteitsscores per lastenboek

De volgende grafieken tonen de gemiddelde scores voor de vijf verschillende lastenboeken. De grafieken geven de hoogste en laagste score voor het volledige werkgebied van Eandis weer, samen met onze vaste minimumnorm van 70% voor elk lastenboek. De beoordelingen via RoSi (Roadworks & Sidewalks), onze tool voor put- en werfregistraties, zijn ook in de scores vervat.

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen