U bent hier

Privacybeleid

Wie is Eandis?

Eandis System Operator cvba is een onafhankelijk distributienetbedrijf voor elektriciteit en aardgas, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. BTW BE 0477.445.084 - RPR Gent, afdeling Gent. In het kader van de uitoefening van onze taken verzamelen we bij Eandis persoonsgegevens van onze klanten in een bestand dat Eandis zelf beheert.

Hieronder kan je alvast een overzicht vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Heb je nog vragen over onze privacyverklaring? Je kunt altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie. Bellen kan naar het gratis nummer 0800 63 300. Of je maakt gebruik van onze andere contactmogelijkheden. Op de website van de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) vind je ook bijkomende info over de privacyaspecten van de digitale energiemeters.

Concreet wordt er in ons Privacyverklaring informatie mede gedeeld over de volgende topics:

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Eandis verwerkt persoonspersoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze wettelijke taken. Dit doen we enkel om aan betere dienstverlening te kunnen doen. We verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Persoonsgegevens die Eandis rechtstreeks verzamelt:
  • Identiteitsgegevens;
  • Adresgegevens;
  • Emailadres;
  • GSM- , fax- en telefoonnummer;
  • Geboorteplaats- en datum;
  • Burgerlijke staat en wettelijk samenwonen;
  • Geslacht;
  • Taal van voorkeur;
  • Rijksregisternummer;
  • Gegevens met betrekking tot de uitbetaalde REG- en RWG-premies;
  • Eventueel bedrijfsgegevens zoals het ondernemingsnummer en / of BTW–nummer, voor zover het betrokken gegeven een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon betreft.
 • Technische gegevens in het kader van netbeheer.
 • Meetgegevens vereist in het kader van onderzoek naar het gebruik van de digitale energiemeters.  
 • Meetgegevens voor facturatiedoeleinden.
 • Uw EAN nummer dat door Eandis wordt bijgehouden als unieke identificatiesleutel.
 • Andere persoonsgegevens die Eandis verkrijgt via derden, zoals bijvoorbeeld de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Kadaster, enzovoort. Meer informatie hierover kan je vinden via deze link.

Wat gaat Eandis met die persoonsgegevens doen?

 • In het kader van de digitale meters: hierbij worden de verzamelde meetgegevens enkel gebruikt om de werking van de meters te testen. We geven die persoonsgegevens niet door aan derden. Op de website van de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) vind je ook bijkomende info over de persoonsgegevens die Eandis verzamelt in het kader van de digitale energiemeter.
 • Om geautomatiseerde beslissingen te nemen: bijvoorbeeld bepaalde gebruikers worden omwille van afwijkende verbruiken verder bestudeerd. Dit dossier wordt dan opgenomen voor verder onderzoek om de waarachtigheid ervan te bestuderen.
 • Verder worden je persoonsgegevens door Eandis enkel gebruikt voor onderstaande doeleinden:
  • De uitvoering van de wettelijke opdrachten;
  • De uitvoering van de reglementaire of contractuele verhouding(en) met de klant;
  • De uitvoering van de activiteiten die noodzakelijk zijn ingevolge de overeenkomst tussen de klant enerzijds en de Lokale Adviescommissies (OCMW ’s, enzovoort) en andere overheidsinstanties;
  • Enquêtering over uitgevoerde werken, leveringen of andere aan de netbeheerder toegewezen taken uitgevoerd bij de klanten, teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.
  • De gegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy en enkel in het kader van de openbare dienstverplichtingen die opgelegd zijn aan de netbeheerder. Als gegevensoverdracht naar derden noodzakelijk is, zal de klant op voorhand geïnformeerd worden.
  • De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan de in deze privacyverklaring bedoelde derden en worden niet gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling, promotionele, commerciële of ‘direct marketing’-doeleinden.
 • Eandis gebruikt de persoonsgegevens in het kader van het uitoefenen van diens openbare dienstverplichtingen op basis van het Decreet tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, Wet elektriciteit (29 april 1999), Wet aardgas (12 april 1965), het Koninklijk besluit (25 juni 2009) en het Energiedecreet of diens uitvoeringsbesluiten:
 • De informatieverlening en het eventueel voorafgaand overleg bij een onderbreking van de elektriciteits- en aardgastoevoer voor aanleg, onderhoud en herstelling van het net;
 • De karakteristieken van de geleverde elektrische spanning, aardgasdruk en aardgaskwaliteit op het toegangspunt;
 • De termijnen waarbinnen aanvragen voor nieuwe aansluitingen en aanpassingen van aansluitingen behandeld en uitgevoerd worden;
 • De termijnen waarbinnen klachten en vragen van afnemers behandeld worden;
 • De facturatie aan afnemers, houders van het toegangscontract of distributienetbeheerders;
 • Het toekennen van een gunsttarief;
 • De informatieverlening aan afnemers en aanvragers van een aansluiting op het net;
 • De behandeling van klachten van afnemers en aanvragers van een aansluiting op het net;
 • De extra openbare dienstverplichtingen kunnen betrekking hebben op:
  • Hun investeringen in het net;
  • De levering van elektriciteit of aardgas aan iedere afnemer die elektriciteit of aardgas koopt voor eigen huishoudelijk gebruik;
  • Informatieverlening aan de lokale adviescommissies waarin onder andere het OCMW en netbeheerders zetelen.

 

Welke technieken gebruiken we om de privacy van je persoonsgegevens te beschermen?

Eandis zorgt ervoor om gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens in het bezit van Eandis.

Eandis neemt ook andere passende maatregelen op fysiek, elektronisch en organisatorisch vlak. Ze moeten ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijziging uitsluiten en zijn opgenomen in ons Corporate Governance Charter (bijlage 3). Waar vereist en mogelijk, zullen persoonsgegevens steeds geanonimiseerd worden. Deze maatregelen worden op geregeld tijdstippen onderworpen aan een interne en externe audit om hun doeltreffendheid te evalueren.

Welke persoonsgegevens delen we met anderen?

Eandis zal je persoonsgegevens niet delen met derden buiten de uitzonderingen die hierna zijn opgesomd of enkel mits de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de klant. Eandis houdt hierbij steeds rekening dat deze persoonsgegevens op een eerlijke, rechtmatige, proportionele en transparante manier verwerkt worden.

Eandis deelt enkel volgende persoonsgegevens:

 • Om juridische redenen:
  • Je meterstanden die we enkel delen met energieleveranciers voor de opmaak van eindafrekeningen. De bewuste persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. 
 • Voor externe verwerking: Eandis deelt enkel persoonsgegevens mee in overeenstemming met ons Privacyverklaring en andere passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en kwaliteit van uw persoonsgegevens te garanderen.
 • Indien dit noodzakelijk is, rekening houdend met de belangen van de netgebruiker, voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Eandis of van een derde partij (bv. netbeheerders). Voor meer informatie: klik hier.
 • Om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden voor enquêtering of voor informatiecampagnes met betrekking tot de wettelijke opdrachten van de netbeheerders en kunnen in dat verband overgemaakt worden aan derden waarop Eandis hiertoe beroep doet. De klant kan zich verzetten tegen dergelijk gebruik, bij het aanleveren van de noodzakelijke gegevens aan Eandis via het indienen van een klacht.

Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

 

Via de hieronder vermelde contactmogelijkheden kan u onderstaande rechten uitoefenen betreffende de verwerking van je persoonsgegevens door Eandis, behalve in gevallen waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen van Eandis:

 • Toegang te vragen tot de persoonsgegevens die Eandis van je heeft;
 • Te vragen dat wij je persoonsgegevens verbeteren of verwijderen of slechts beperkt verder verwerken;
 • Klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit (in België: zie https://www.privacycommission.be).

Contactmogelijkheden om je rechten uit te oefenen:

 • Je bezorgt gewoon een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle;
 • Je stuurt een email naar privacy@eandis.be;
 • De EAN-code kan je aanvragen via ons contactformulier.

Mits bewijs van identiteit of van een verkregen volmacht kunnen we jou (gratis) je persoonspersoonsgegevens toesturen.

Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

 

Eandis ziet erop toe dat je persoonsgegevens niet langer dan nodig worden bewaard. De bewaarperiode, hangt af van het doel waarvoor deze zijn verzameld:

 • In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanvullende periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden;
 • Omwille van het feit dat Eandis ernaar streeft de taken opgelegd door de toepasselijke wetgeving te kunnen aanbieden op zodanige manier die persoonsgegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging is het mogelijk dat Eandis, nadat je persoonsgegevens uit onze applicaties zijn verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve applicaties of back-up systemen worden verwijderd.

We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

Hoe verzekeren wij de naleving van onze Privacyverklaring?

We zetten regelmatig audits op om te controleren of we voldoen aan ons eigen Privacyverklaring.

Wanneer we formele klachten via bovenvermelde contactmogelijkheden ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

Hoe verzekeren wij samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten?

We werken samen met de betreffende regelgevende instanties, met name de Privacycommissie, om klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de klant. Dit zal steeds onder toezicht van de gerechtelijke en politionele autoriteiten zijn en je gegevens zullen nooit voor andere (bv. commerciële) doeleinden overgedragen worden.

Onder bepaalde voorwaarden dienen gegevens overgemaakt te worden aan administratieve overheden bevoegd voor invordering van fiscale en sociaalrechtelijke vorderingen.

Hoe worden wijzigingen aan de huidige Privacyverklaring gedaan?

De Privacyverklaring van Eandis wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Bijvoorbeeld omwille van wijzigingen aan het takenpakket van Eandis die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens. We beperken je rechten onder deze Privacyverklaring niet zonder je uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacyverklaring publiceren en de gemaakte wijzigingen aangeven. Je kan de voorgaande versies van het Privacyverklaring van Eandis raadplegen in ons archief via deze link

Delen op sociale media

Informatie over jouw adres?

 • Jouw distributiebeheerder
 • Klantenkantoren in je buurt
 • Oplaadpunten in je buurt
 • Jobs in je buurt
 • Meterstand doorgeven
 • Beschikbare premies
 • Nieuwe aansluiting aanvragen
 • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen