U bent hier

Energieschaarste - schaarsteplan

Elektriciteitsbevoorrading in de winter 2018-2019

Bekijk hier in welke schijf je valt. Zowel als particulier, middenspanningsklant en gemeente kan je in onderstaande tool je info vinden.

Als gemeente kan je hier ook de Excel-file downloaden.

Je gemeente of straat niet gevonden?  Kijk even bij onze collega's van Infrax.

Wanneer de ministers van Economie en Energie beslissen om het noodplan in werking te laten treden, kan de transmissienetbeheerder Elia in welbepaalde, afgebakende zones de elektriciteit afschakelen gedurende enkele uren.

De beslissing van de ministers van Economie en Energie vormen ten aanzien van de netbeheerders een maatregel van hogerhand en bijgevolg een noodsituatie zoals bedoeld in artikel I.5.1.1 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van 15 mei 2012 (Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2012, B.S. 14 november 2012).
Bij een selectieve afschakeling wordt immers uitvoering gegeven aan de beslissing van de overheden. Deze noodmaatregel is de allerlaatste oplossing om een totale ineenstorting van het elektriciteitsnet te vermijden.
Gezien deze context kunnen de distributienetbeheerders niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele schade die u oploopt door de afschakeling.

De kaart van het schaarsteplan (http://economie.fgov.be) geeft aan waar mogelijk een afschakeling gebeurt. Hierna vindt u ook informatie over de geïmpacteerde straten in het schaarsteplan.
Wanneer u deze informatie raadpleegt dient u echter rekening te houden met het volgende. De energiestromen in het distributienet voor elektriciteit evolueren constant. Dat betekent dat de stroom bij u als netgebruiker, niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn komt. Dit belet de distributienetbeheerders om exact en met 100% zekerheid voor elk adres op voorhand te zeggen of er tijdens een afschakeling wel of geen stroom zal zijn.
Het hangt immers af van de manier waarop de netten geschakeld zijn op dat ogenblik, en of een cabine/vertreklijn waarmee u verbonden bent tijdens de afschakeling, wel of niet in dienst blijft. Het is om deze redenen ook mogelijk dat bij inwerkingtreding van het plan, er ook geen stroom meer zal zijn in straten die niet op deze lijst voorkomen. De lijst van de straten per schaarsteschijf is bijgevolg indicatief en geeft enkel aan waar mogelijk een afschakeling kan gebeuren. Het is een momentopname van de netinfrastructuur die continu aan wijzigingen onderhevig is. De distributienetbeheerders wijzen bijgevolg elke aansprakelijkheid af gebaseerd op de indicatieve gegevens in deze straatnamenlijsten.

Het afschakelplan

Wanneer zich ondanks de optimistischere vooruitzichten toch een schaarste zou voordoen, kan men maar beter voorbereid zijn. Elke crisissituatie - van welke aard ook - vraagt om een weldoordacht en onmiddellijk toepasbaar crisisplan. Het afschakelplan werd dan ook niet onder de mat geveegd, maar integendeel geoptimaliseerd om de wettelijke en technische vereisten van het afschakelplan zo veel mogelijk te verzoenen met de maatschappelijke en economische belangen.

Het afschakelplan, als onderdeel van het crisisplan, zal echter maar in allerlaatste instantie ingezet worden wanneer alle andere maatregelen onvoldoende blijken om het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op het net te herstellen.

Is mijn straat opgenomen in de afschakelschijven?

Wie ondanks het beperkte risico, toch graag alvast weet of zijn straat opgenomen is in het nieuwe afschakelplan, kan terecht op de website van zijn distributienetbeheerder.

Toch wijzen wij er op dat de lijsten met straten opgenomen in het afschakelplan niet-exhaustieve, louter indicatieve informatie bevatten die overeenkomt met de principiële toestand van de distributienetinfrastructuur (laag- en middenspanning) op een bepaald ogenblik. De netinfrastructuur en haar toestand zijn continu aan wijzigingen onderhevig als gevolg van voorziene of onvoorziene exploitatiewerken in het kader van onderhoudswerken, netuitbreidingen en uitdienstnames of als gevolg van externe factoren. Dat betekent dat een netgebruiker niet steeds via dezelfde cabine bevoorraad wordt. Daarnaast worden alle aansluitingen in een straat niet noodzakelijk door eenzelfde cabine gevoed.

De ter beschikking gestelde informatie biedt dan ook geen sluitende garantie voor het al dan niet opgenomen zijn van laag- of middenspanningsaansluitingen in het afschakelplan of in een bepaalde schijf ervan. De netbeheerders wijzen bijgevolg iedere aansprakelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit deze lijst, niet alleen door een verkeerde interpretatie van de indicatieve gegevens, maar ook door eventuele onjuistheden, tekortkomingen of fouten in de lijst, of door op het terrein doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van de lijst.

Rationeel blijven omgaan met energie

Hoewel het risico op elektriciteitsschaarste veel kleiner wordt geschat dan vorige winter, roepen de elektriciteitsnetbeheerders toch op om rationeel te blijven omgaan met energie. De inspanningen van vorige winter hebben immers aangetoond dat vele kleine bijdragen wel degelijk een verschil maken. Daar varen bovendien zowel uw portemonnee als het milieu wel bij. En mocht het dan alsnog tot een elektriciteitsschaarste komen in de toekomst, dan heeft u zich alvast goede gewoonten eigen gemaakt.

Tips om uw energieverbruik te beperken, leest u op:

Nuttige links

 

Share on social media

Informatie over jouw adres?

  • Jouw distributiebeheerder
  • Klantenkantoren in je buurt
  • Oplaadpunten in je buurt
  • Jobs in je buurt
  • Meterstand doorgeven
  • Beschikbare premies
  • Nieuwe aansluiting aanvragen
  • Aansluitbaar op het aardgasnet

Ga meteen aan de slag

Meer info of vragen?

Veelgestelde vragen